Powrót

Aneks 1.1 Ustandaryzowane nazwy polskojęzyczne usług ekosystemowych

Aneks 1.2 Mapping and assessment of Ecosystem Services in Norway. Examples as support for implementation of ecosystem accounting

Aneks 1.3 Rekomendacje dla instytucji centralnych dotyczące wdrażania usług ekosystemowych jako podejścia w zarządzaniu środowiskiem

Aneks 2.1 Najważniejsze źródła informacji o zidentyfikowanych usługach ekosystemów leśnych i ich wskaźnikach                               

Aneks 2.2 Metodyka określenia wskaźników opisujących wybrane usługi ekosystemów leśnych

Aneks 3.1 Finalne wyłonienie usług ekosystemowych i ich wskaźników istotnych dla głównych typów ekosystemów w Polsce. Agroekosystemy

Aneks 4.1 Mapy wielkości istotnych usług ekosystemów zurbanizowanych z komentarzami

Aneks 4.2 Rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych – Studium przypadku istotnych usług ekosystemów zurbanizowanych

Aneks 4.3 Studium przypadku – identyfikacja znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług. Ekosystemy zurbanizowane (VI 2022)

Aneks 4.4 Studium przypadku – identyfikacja znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług. Ekosystemy zurbanizowane (XII 2022)

Aneks 4.5 Wskaźniki usług ekosystemów miejskich wraz ze wskazaniem kategorii i kodu usługi według CICES wer. 5.1, przedmiotu pomiaru oraz dedykowanej skali analiz

Aneks 5.1 Klasyfikacja ekosystemów zdegradowanych

Aneks 5.2 Zakres ogólnodostępnych baz danych oraz ich przydatność do oceny usług ekosystemowych terenów zdegradowanych

Aneks 5.3 Przykłady przestrzennych baz danych o terenach pogórniczych (struktura i zasoby) opracowane dla terenów górniczych zlokalizowanych w województwie wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim

Aneks 5.4 Finalne wyłonienie usług ekosystemowych i ich wskaźników istotnych dla głównych typów ekosystemów w Polsce. Ekosystemy zdegradowane

Aneks 5.5 Studium przypadku dla usług ekosystemowych terenów zdegradowanych – identyfikacja znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług (XII 2021)

Aneks 5.6 Studium przypadków dla usług ekosystemowych terenów zdegradowanych – identyfikacja znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług (VI 2022)

Aneks 5.7 Studium przypadków dla usług ekosystemowych terenów zdegradowanych – identyfikacja znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług (XII 2022)

Aneks 6.1 Studium przypadku – identyfikacja znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług. Ekosystemy wód słodkich (XII 2022)

Aneks 6.2 Studium przypadku – identyfikacja znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług. Ekosystemy wód słodkich (VI 2022)

Aneks 6.3 Tabela wskaźników dla wiązek usług ekosystemowych wód słodkich

Aneks 6.4 Rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych – Studium przypadku istotnych usług ekosystemów wód słodkich

Aneks 6.5 Mapy wielkości istotnych usług ekosystemów wód słodkich z komentarzami

Aneks 6.6 Macierz oddziaływań pomiędzy usługami ekosystemów wód słodkich

Aneks 6.7 Finalne wyłonienie usług ekosystemowych i ich wskaźników istotnych dla głównych typów ekosystemów w Polsce. Ekosystemy wód słodkich

Aneks 8.1 Mapy wielkości istotnych usług ekosystemów z komentarzami na poziomie krajobrazu z komentarzami

Aneks 8.2 Rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych – Studium przypadku istotnych usług ekosystemowych na poziomie krajobrazu

Aneks 9.1 Przekrojowe analizy ekologicznych wartości usług ekosystemowych. Studium przypadku nr 3

Aneks 10.1 Przekrojowe analizy kulturowych wartości usług ekosystemowych. Studium przypadku nr 2

Aneks 10.2 Przekrojowe analizy kulturowych wartości usług ekosystemowych. Studium przypadku nr 1

Aneks 10.3 Przekrojowe analizy kulturowych wartości usług ekosystemowych. Studium przypadku nr 3

Aneks 11.1 Przekrojowe analizy ekonomicznych wartości usług ekosystemowych. Studium przypadku nr 1